Nieuws van de Inspectie

15 november 2016
Bericht van de Onderwijsinspectie

Bestuursgericht toezicht
In een eerdere Nieuwsbrief schreven we al over het veranderende inspectietoezicht. Wij gaan bij het toezicht meer het bestuur als vertrekpunt nemen en sluiten daarmee aan bij de verantwoordelijkheid van besturen voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Als besturen de kwaliteit goed aansturen, hoeven wij niet meer op iedere school toezicht te houden.
 
Met een prestatieanalyse blijven we wel jaarlijks de basiskwaliteit van (speciale) basisscholen monitoren en waarborgen. Daarnaast voeren we eens in de vier jaar een onderzoek uit bij alle besturen en bepalen we dan welke scholen bezocht worden. Het toezicht op speciale basisscholen zal in deze vierjarencyclus meegenomen worden (tenzij de prestatieanalyse duidt op risico’s voor een school). De tweejarencyclus verandert dus in een vierjarencyclus.
 
Een nieuw waarderingskader
Om te kunnen werken volgens deze nieuwe aanpak, heeft de inspectie een nieuw toezicht- en waarderingskader opgesteld. Na de herfstvakantie gaan we werken met een nieuw toezichtkader (zie bijlage). Per 1 augustus 2017 wordt de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd maar vanaf 1 november 2016 gaan we al met het nieuwe kader werken. Door de wetswijziging gaan we in ons toezicht onderscheid maken tussen wat in de WPO vastgelegd is over de kwaliteit van onderwijs (de deugdelijkheidseisen) en wat de school/het bestuur zelf aan ambities is. Per standaard is nu uitgewerkt wat wettelijk verplicht is.
We geven oordelen over wat in de wet staat (dat telt mee bij het vaststellen van het toezichtarrangement) en waarderingen voor de eigen ambities van scholen/besturen. Voor de details: zie het bijgevoegde waarderingskader, pagina 24.
 
Wat verandert er voor het sbo?
·      Het waarderingskader voor het sbo wordt in de Wet op het Onderwijstoezicht vastgelegd. De waarderingskader voor de basisscholen vormt hiervoor zoveel mogelijk de basis. Op onderdelen hebben we het specifiek aangepast voor het speciaal basisonderwijs (zie bijlage 1 van het waarderingskader). 
·      Voorheen beoordeelden wij het volgen van de leerlingen bij Standaard 2.2 ‘Zicht op ontwikkeling’ en het werken met leerlijnen/tussendoelen bij Standaard 2.4 ‘Ondersteuning’. Deze standaarden liepen erg door elkaar heen. We hebben de standaarden samen gevoegd tot één standaard ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’  (zie bijlage 1 voor het waarderingskader voor het speciaal basisonderwijs.)
·      Zoals in eerdere jaren beoordelen we de opbrengsten in het speciaal basisonderwijs niet. Dit betekent dat we bij het bepalen van een toezichtarrangement uitgaan van de beslisregels voor ‘de normering bij niet te beoordelen opbrengsten primair onderwijs’, zie pagina 26-27 van het waarderingskader).
 

Klik hier>> voor ONDERZOEKSKADER 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs DEFINITIEVE VERSIE  10 oktober 2016
 
Blijf op de hoogte: