Het SBO als referentieschool

25 april 2016
Alle scholen, dus ook de SBO-scholen, staan voor een uitdagende opdracht: het beste in elke leerling naar boven halen.

Dat vraagt om een professionele organisatie, waarin teamwork en samen leren centraal staan. Tegelij-kertijd heeft elke school zijn eigen leervraag en behoefte aan een sparringpartner. De netwerken binnen het SBO-werkverband zijn daarvan een mooi voorbeeld. Er is ech-ter meer. Ook “School aan Zet” is een kritische vriend die scholen faciliteert om met andere scholen kennis uit te wisselen.
Een groot aantal scholen binnen het primair en speciaal onderwijs doorloopt een programma van “School aan Zet”. Er zijn 19 scholen die op het gebied van het groeien naar een “lerende organisatie” gevraagd zijn hun deuren open zetten om hun mooie ontwikkeling te delen. Daar-bij zijn 6 SBO scholen en 1 school voor Speciaal Onder-wijs. Het gaat hierbij om SBO de Aquamarijn te Leeuwar-den, SBO Beatrix de Burcht te Gorinchem, SBO de Eve-naar te Nieuwegein, SBO de Kampingerhof & SBO de Tri-ade te Oosterwolde en SBO de Sluis in Zwolle. De SO school die haar deuren openzet is de Gerhardschool te Amsterdam.
Kenmerkende veranderonderwerpen zijn: communicatie, planmatig handelen, ondernemen, leerteams, samen leren, gepersonaliseerd leren, gedeeld leiderschap, ver-beterplannen, versterking visie en koers, autonome teams, etc. Op de website van School aan Zet staan alle 19 scholen geportretteerd. Vanuit deze website wordt duidelijk wat de scholen te bieden hebben en wanneer de scholen open staan voor bezoek.
De deelnemende referentiescholen hebben inmiddels als groep een aantal bijeenkomsten gehad, waarbij het ge-weldig is om te zien hoe de scholen het “leren van en met elkaar” hebben vorm gegeven en willen doorgeven.
Inmiddels heeft een aantal SBO scholen, collega’s van andere scholen ontvangen. Soms een kleine selecte groep, soms een heel schoolteam, waarbij naast een pre-sentatie over de school, klassenbezoeken zijn afgelegd, samen is geluncht en nieuwe contacten zijn gelegd. Dit geeft een enorme boost voor de schoolontwikkeling, voor zowel de ontvangende als de bezoekende school.
De referentiescholen staan nog open voor bezoek tot de zomervakantie. Via de site van School aan Zet leest u meer hierover.
Blijf op de hoogte: