Samen onnodige bureaucratie voorkomen bij Passend Onderwijs

10 maart 2016
Op verzoek van de PO-Raad is onderstaande tekst verzonden aan alle SBO-scholen.


Samen voorkomen we veel van de onnodige bureaucratie passend onderwijs

Het thema van de onnodige bureaucratie wordt de laatste maanden steeds vaker geagendeerd. Vanuit de (V)SO monitor, het SBO, maar ook vanuit scholen uit het regulier onderwijs, zijn er klachten over de toegenomen administratieve last. De klachten concentreren zich op de gebieden: relatie zorg en onderwijs – hantering van OPP en ‘groeidocumenten’ – regelingen rond toelaatbaarheidsverklaring. Vanuit een landelijke bijeenkomst van scholen, samenwerkings-verbanden, Inspectie en OCW is geprobeerd deze zaken aan te pakken. De eerste van deze bijeenkomsten
(er volgen nog twee) concentreerde zich op de problematiek van de toelaatbaarheid.

Gezamenlijk werd geconstateerd:
De aanpak van 'herindicaties' en het gebruik van formulieren en protocollen blijkt in bijna alle samenwerkingsverbanden anders te zijn. Dit geeft erg veel administratieve belasting voor het V(S)O en SBO dat altijd te maken heeft met meerdere swv’en. Dit zet een onevenredige druk op de personele bezetting van deze scholen, vaak ten koste van professionals binnen het primair proces. Een aantal scholen werkt voor meer dan 20 verschillende samenwerkingsverbanden en moet 4 tot 5 extra FTE inzetten om aan alle eisen te kunnen voldoen.

Ook in de gevallen waarin het evident over een (V)SO plaatsing gaat, wordt de TLV vaak maar voor één jaar afgegeven. Er is daarom geen zicht op continuïteit in de aanpak en er wordt nog vaak gewisseld van strategie.

In de gevallen waarin een combinatie van onderwijs en zorg nodig is, is er nog veel onduidelijkheid over wat tot onderwijs en wat tot zorg mag worden gerekend en wie wat zou moeten betalen. Hierdoor is de categoriebepaling voor de TLV ingewikkeld geworden.

Er wordt met verschillende, soms eigen, systemen gewerkt met maar beperkte mogelijkheden voor de uitwisselbaarheid van gegevens. Zelfs de Overstapservice (OSO) is niet altijd bruikbaar.

De kennis over het speciaal onderwijs is vaak nog gering bij samenwerkingsverbanden.

Er is nog weinig vertrouwen tussen de partijen die samen de ‘herindicaties’ en een nieuwe TLV moeten voorbereiden. Het bedoelde ‘anders kijken naar kinderen’ lijkt nog niet goed van de grond te komen.

Maar het kan ook anders:
De centrale inzet zou moeten zijn: zorg voor ontmoeting!
Raden, OCW en Inspectie doen een dringend beroep op de samenwerkingsverbanden en scholen, om de onnodige bureaucratie zo veel als mogelijk terug te dringen als een van de doelen van passend onderwijs.
 
Blijf op de hoogte: