Uitgebreide informatie van de Onderwijsinspectie

16 september 2015
In het SBO spelen verschillende ontwikkelingen: de invoering van de verplichte centrale eindtoets in 2018, risicodetectie en veranderingen in toezicht.

Verplichte centrale eindtoets en eindopbrengsten
De centrale eindtoets wordt naar verwachting in 2018 verplicht voor het SBO. SBO-scholen mogen uiteraard eerder deelnemen. De eindopbrengsten worden in het SBO nog steeds niet beoordeeld. Wel doet de inspectie net als in eerdere jaren een uitspraak over de opbrengsten van begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. In de tekst van het rapport neemt de inspecteur een tekst op over het al dan niet voldoen aan de voorlopige normen voor begrijpend lezen en rekenen en wiskunde.
Op dit moment is nog niet aan te geven of en hoe eindopbrengsten in het SBO in de toekomst beoordeeld gaan worden. Wel zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij de wijze waarop dit in het reguliere basisonderwijs gebeurt.

Risicodetectie
De risicodetectie verloopt op dezelfde wijze als vorig schooljaar:
1e stap: selectie van alle SBO-scholen met een onvoldoende op indicator 7.4 ‘evalueren en bijstellen ontwikkelingsperspectieven’ (oude waarderingskader);
2e stap: selectie van de SBO-scholen met een onvoldoende op indicator 7.4 én de opbrengsten onder de voorlopige norm (3 jaar achtereen onder de norm). Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde (niet naar technisch lezen). Voor voldoende opbrengsten geldt dat van één jaar twee vakken (begrijpend lezen en rekenen-wiskunde) voldoende moeten zijn. Voor voldoende opbrengsten over drie jaar dient minimaal 1 jaar voldoende te zijn.

Veranderingen in het toezicht

Toezichtcyclus
Voor het SBO is de lengte van de toezichtcyclus veranderd. Elke SBO-school wordt in de periode augustus 2014 en augustus 2017 minimaal één keer bezocht. De verbeterde kwaliteit van het SBO rechtvaardigt deze aanpassing.
Volgens een risicogerichte aanpak, krijgen de risicoscholen een kwaliteitsonderzoek (oud kader, voor de Kerst). Een deel van de resterende scholen valt elk jaar in de steekproef voor het stelselonderzoek (nieuw concept-kader, na de Kerst). Op scholen die geen risicogericht kwaliteitsonderzoek én geen stelselonderzoek krijgen maar wel in aanmerking komen voor een regulier kwaliteitsonderzoek, vindt na de Kerst een kwaliteitsonderzoek met het nieuwe concept-kader plaats.

Portretten/standaarden
Het SBO volgt zoveel mogelijk de ontwikkelingen in toezicht in het basisonderwijs. De portretten van het concept-waarderingskader zijn veelal zo ruim beschreven dat het SBO hier ook in past. Voor enkele portretten zijn aanpassingen gemaakt. Voor het nieuwe concept toezichtkader moet nog bekeken worden in hoeverre aanpassingen andere dan de aanpassingen bij standaard 1.1 (leerresultaten) nodig zijn.
Voorlopig wordt teruggevallen op het oude kader als de school volgens de oude beslisregels zwak/zeer zwak wordt.

Ontwikkelingsperspectief
Vanaf augustus 2014 is het wettelijk verplicht om voor alle leerlingen op het SBO een ontwikkelingsperspectief (opp) te hebben dat voldoet aan een aantal wettelijke voorschriften. De wijze waarop bepaald wordt of de opp’s voldoen aan de wettelijke vereisten is conform de aanpak in het reguliere basisonderwijs.
 

 
Blijf op de hoogte: