Het Speciaal Onderwijs in Kampen binnen het kader van Passend Onderwijs

16 december 2014
In Kampen staat een prachtig nieuw schoolgebouw waarin 4 scholen voor speciaal onderwijs (cluster 4, cluster 2, cluster 3 en SBO) samen een plek hebben. Ze delen het gebouw en per school maken ze gebruik van een eigen vleugel. In dit gebouw, Prisma geheten, zijn daarnaast andere disciplines aanwezig zoals: BSO+, kinderfysiotherapie, logopedie, PMT etc.

Door de invoering van de wet Passend Onderwijs verschuiven panelen als het gaat om verantwoordelijkheden, budgeten en niet in de laatste plaats om de leerlingen. Regulier onderwijs is met ingang van1 augustus 2014 verantwoordelijk voor het verzorgen, dan wel regelen van passend onderwijs voor de leerlingen die worden aangemeld. 

De huidige  verschuiving  die is  waar te nemen is dat er steeds minder leerlingen gaan naar zogenaamde cluster vier scholen. Deze leerlingen vinden een plaats in het regulier onderwijs en bij het SBO. De SBO-populatie wijzigt bovendien doordat voorheen SBO-leerlingen steeds meer opgenomen worden in het reguliere po. Deze beweging heeft als gevolg, dat cluster vier scholen  krimpen en dat SBO-scholen te maken krijgen met een taakverzwaring en tevens een meer intensieve samenwerking met jeugdzorg, GZ en andere partners.
Bestuurlijk betekent deze beweging in concreto in Kampen, dat de vraag aan de orde is in hoeverre (nu te) kleine scholen ooit gesticht voor specifieke doelgroepen in de lucht gehouden kunnen worden. De vraag die zich bijvoorbeeld aandient is of van een  locatie van een cluster 4 school gevraagd kan worden of zij  een school met veertig leerlingen in 2015 nog rendabel kan laten zijn. Ook SBO en SO  cluster 3 krimpen. De huidige besturen van deze scholen zijn aan zet om opnieuw te bezien hoe hun maatschappelijke opdracht: passend onderwijs voor kinderen die meer hulp nodig hebben vorm te geven.
In Kampen ligt de opdracht te onderzoeken hoe cluster 4  onderwijs, cluster 3 onderwijs en de daarbij aanwezige expertise aangeboden kan blijven worden samen met het SBO.
Vanuit de inhoud van expertise geredeneerd en passend bij de huidige ontwikkelingen waarin steeds meer integratief gewerkt wordt met specifieke aandacht en ruimte voor het individu, lijkt een samensmelting met andere vormen voor speciaal onderwijs voor de hand liggend. Hierdoor wordt expertise gebundeld, is er meer zicht op mogelijkheden voor het kind en kunnen de arrangementen ook vorm krijgen binnen  en  (deels)  buiten de
scholen voor Speciaal Onderwijs.

Graag zou Ina Rook, directeur van cluster 3, SBO en locatiedirecteur cluster 4, in contact komen met collega’s die ook op zoek zijn naar onderwijskundige mogelijkheden om te integreren of samen te gaan. U kunt zich hiervoor melden via info@sbowerkverband.nl.

Een andere SBO-school is op zoek naar een collega SBO-school die participeert in een brede school of plannen hiertoe heeft. Ook hiervoor kunt u zich melden via bovengenoemd e-mailadres.
 


 
Blijf op de hoogte: